ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
เอกสารจัดเก็บรายได้
แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์เว็บไซด์หน่วยงานราชการ
ลิงค์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อต.
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด คลิก
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานราชการ
รายชื่อหน่วยงานราชการ
URL
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.go.th
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dopa.go.th
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.cdd.go.th
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dol.go.th
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ http://utt.disaster.go.th
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaraditlocal.com
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ http://utt.disaster.go.th
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uto.moph.go.th/
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ http://klang.cgd.go.th/utt/
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.nso.go.th/
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.moac-info.net
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.fisheries.go.th/fpo-uttaradit/
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dld.go.th/pvlo_utd
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.doae.go.th
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://webhost.cpd.go.th/cooputt/
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.alro.go.th/alro/alro_prov/index.jsp?provCode=69
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mnre.go.th
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mol.go.th/
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.sso.go.th/wpr/home.jsp
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ -
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://123.242.186.90/labourutt/
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.saraburi.m-society.go.th
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://pcoc.moc.go.th/wappPCOC/53/
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.industry.go.th/ops/pio/uttaradit/Page/home.aspx
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ http://utt.onab.go.th/
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://province.m-culture.go.th/uttaradit
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.energy.go.th/
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.correct.go.th/poputta
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ http://203.154.185.8/uttaradit/
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.led.go.th
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mots.go.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ http://province.prd.go.th/uttaradit
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ http://www.treasury.go.th/pv_uttaradit/
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ http://uttaradit.excise.go.th
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ http://www.rd.go.th
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่1 http://www.dohuttaradit1.go.th/
แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่2 http://www.doh.go.th/dohweb/hwyorg55800/index55800/index1.html
สำนักงานทางหลวงชนบทที่9 (อุตรดิตถ์) http://www.dor9.go.th
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.drr.go.th
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ http://www.cmmet.tmd.go.th/station/utd/
ที่ทำการไปรณีย์อุตรดิตถ์ http://www.pointtailand.com
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) http://www.tot.co.th
สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.cattele.com
สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.baac.or.th/
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ http://ridceo.rid.go.th/uttradid/home.htm
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ http://uttaradit.cad.go.th
สถานีพัฒนาที่ดิน อุตรดิตถ์ http://r08.ldd.go.th/web_utt/index.html
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์ http://www.fisheries.go.th/rgm-uttarradit/
หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ http://www.fisheries.go.th/fti-sirikit/index.php
  อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน http://www.annaontour.com
ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.rubber.co.th/
ศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ -
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 อุตรดิตถ์ http://www.dwr.go.th
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ http://home.dsd.go.th/uttaradit/
ศูนย์ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน -
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 http://www.tpso9.m-society.go.th/th/index.php
สำนักงานประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.rvp.co.th
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dit.go.th
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=142
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mots.go.th/
ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.sat.or.th/uttaradit
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www2.diop.moj.go.th
สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.utadit.ago.go.th
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.utadit-ju.ago.go.th/
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.coj.go.th/utdc
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ http://www.rta.mi.th/53200u
กรมทหารม้าที่ 2 -
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 htpp://www.rta.mi.th
กองพันทหารม้าที่ 7 -
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 อุตรดิตถ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   http://web.rtarf.mi.th/~mdu34/history.html
ที่ทำการสัสดีจังหวัด http://uttaradit.tdd.mi.th
หน่วยประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่ 1 -
กอ.รมน.จังหวัดออุตรดิตถ์ -
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ http://radiothailand.prd.go.th/uttaradit/page1%20design.html
อ.ส.ม.ท. จังหวัดอุตรดิตถ์ http://radio.mcot.net/uttaradit
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.ect.go.th/
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.dlt.go.th
ตำรวจ
URL
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ http://www.mguttaradit.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรลับแล http://www.lablae.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรท่าปลา http://www.tapla.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรตรอน http://www.tron.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรพิชัย http://www.phichai.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด http://www.nampad.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน http://www.thongsankan.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรฟากท่า http://www.faktha.uttaradit.police.go.th
สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก http://www.bpp-317.com
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314 -
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 http://www.bpp316.com
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 http://www.bpp317.com
  
สถานพยาบาล
URL
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uto.moph.go.th/
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ http://uttaradit-hosp.go.th/
โรงพยาบาลลับแล http://www.lablaehospital.com/
โรงพยาบาลตรอน http://uto.moph.go.th/tron/
โรงพยาบาลพิชัย http://www.pichaihos.com/
โรงพยาบาลทองแสนขัน http://www.thongsaenkhan.go.th/web/
โรงพยาบาลท่าปลา http://www.thapla.com/
โรงพยาบาลน้ำปาด http://uto.moph.go.th/nampad/
โรงพยาบาลฟากท่า http://fth51.com/
โรงพยาบาลบ้านโคก http://www.bkh11162.com/

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2560-1
ประกาศการแสดงเจตจำนง ด้านคุณธรรมและ.. ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2560-2
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._ม.1
ประกาศ เจตจำนงสุจริต ของนายก อบต ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._หมู่ที่_2
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._หมู่ที่_3
  ประกาศราคากลาง จัดซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก_หมู่ที่_4
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อประปา_หมู่ที่_5
  ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ_คสล._หมู่ที่_5
  ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ภาชนะบรรจุน้ำ(โอ่ง) หมู่6
  ประกาศราคากลางจัดซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก หมู่ที่_9
  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บ้านเทิดไท้องค์ราชัน_ราชินี
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติม_ศพด.ป่ากั้ง
  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
  อ่านข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด

โครงการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

โครงการสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำต้น

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 2559

กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ 2559

กีฬาเด็ก ศพด.ท่าแฝก 2559

งานพญาปาด หอม กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2560

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน 2559

ศึกษาศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน ม.แม่โจ้ 2558

หน่วยแพทย์ พอสว.เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต 2559

หมู่บ้าน ชมส. ดีเด่น 2559

โครงการปลูกป่า สร้างฝาย หมู่ที่ 1 บ้านงอมถ้ำ 2560

มอบเบี้ยคนพิการ 2559

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2559

 
   

จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัว "วังน้ำต้น" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามของเกาะแก่งเหนือเขื่อนสิริกิติ์   
 
 
 
 
 
 
ตั้งกระทู้ใหม                   
ลำดับกระทู้
ข้อความกระทู้
ผุ้โพส
วันที่โพส
อ่าน
ตอบ
00022 ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ หมอชูมหาสารคาม 2018-01-03 16:04:11 91 12
00021 เม็ดบัวอบกรอบ มาย benjawan 2017-09-15 04:20:34 142 1
                                                            
 
 
 
 
 
 

Webmaster |ComhouseUTD| Last update: 31-01-61 18.01

Copyright © 2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก - www.Thafak.org
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทร.055 436 700
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CompuetHouseUttaradit